หลงป่าค่ะแต่ไม่ใช่ข้านะคะ พี่สาว หลานสาว เหลนๆ เราชอบเข้าป่าหน้าฝน

พี่สาวข้าหลงป่าไปอีกทาง โทรหากันวุ่น ส่วนหลานและเหลนเราชำนาญไพรกันอยู่แล้ว

ดอกว่านในป่า

ทางไปปราสาทบ้านไพล ข้างทางคือบารายใหญ่ คนเขมรมีความก้าวหน้าเรื่องระบบน้ำบาราย ตะเปียง

ไม่มีแล้ง

ตลุยชายแดนกลางสายฝนทั้งไป-กลับ ไกลบ้านคน ป่าหนาขนาบสองข้างทาง 7 กิโลเมตร

โฆษณา