DSC00056

ถึงแคเบ็นเดือนสิบรีบเซ่นสรวง

ที่หนักหน่วงให้ผ่อนคลายจากกายข้า

จัดการทรัพย์ที่จำเป็นเช่นเงินตรา

ซื้อหาของไหว้เซ่นเหมือนเช่นเคย

โฆษณา