IMG_1485

 

IMG_1483

 

IMG_1448

 

IMG_1480

 

 

………….

ลมแล้งเยือนเหมือนเตือนให้คำนึง

ให้คิดถึงอาทรร้อนใจข้า

วันคืนล่วงพ้นผ่านกาลเวลา

นัคราเคยร่มเย็น…เป็นเหมือนไฟ

โฆษณา