025

 

041

……..

ส่ง…ดวงวิญญาณหลานให้ไปสวรรค์

จวบอนันตกาลพ้นอย่าหม่นหมอง

บุญเคยสร้างนำให้สมภิรมย์ปอง

ตามครรลองส่องสว่างพบทางไป.

โฆษณา